Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển :
Họ và Tên : Huỳnh Ngọc Thái Tâm
Nam/Nữ : Nam
Ngày sinh:
Địa chỉ thường trú: Hồ Chí Minh, ,
Địa chỉ tạm trú:
Điện thoại: 0902648853
Email: nhvien1@yahoo.com

Kinh nghiệm, trải nghiệm công việc

/ - Hiện tại

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Huỳnh Ngọc Thái Tâm