Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển :
Họ và Tên : Phạm Nguyễn Thanh
Nam/Nữ : Nam
Ngày sinh: 17-04-1982
Địa chỉ thường trú: Hồ Chí Minh, ,
Địa chỉ tạm trú:
Điện thoại: 0902648853
Email: nguyenhoaivien2@yahoo.com

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Phạm Nguyễn Thanh