Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển :
Họ và Tên : Nguyễn Phước Thuận
Nam/Nữ : Nam
Ngày sinh:
Địa chỉ thường trú: 89 ĐÌnh An Tài Phướng 7, ,
Địa chỉ tạm trú:
Điện thoại: 0911212244
Email: nguyenphuocthuan1803@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Nguyễn Phước Thuận