Khoa - Ngành đào tạo

1. KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Đảm nhận đào tạo trình độ Đại học cấp bằng Cử nhân Công nghệ Sinh học với  các chuyên ngành:

 • Chuyên ngành CNSH Y – Dược
 • Chuyên ngành CNSH Thực phẩm
 • Chuyên ngành CNSH Nông nghiệp - Môi trường

Chi tiết vui lòng truy cập Website: www.ou.edu.vn/cnsh

​Liên hệ: Phòng 304 - 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp.HCM

 

2. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đảm nhận đào tạo trình độ Đại học và cấp bằng Cử nhân các ngành sau:

 • Khoa học máy tính
 • Hệ thống thông tin quản lý

​Liên hệ: Phòng 202 - 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp.HCM

Chi tiết vui lòng truy cập Website: www.ou.edu.vn/cntt

 

3. KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

Là khoa đào tạo chất lượng cao, đảm nhận đào tạo trình độ Đại học và cấp bằng Cử nhân, kỹ sư các ngành sau:

Cấp bằng cử nhân:

Cấp bằng kỹ sư:

​Liên hệ: Phòng 603 - 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp.HCM

Chi tiết vui lòng truy cập Website: www.ou.edu.vn/dtdb

 

4. KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Đảm nhận đào tạo Sau đại học, cấp bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ:

Cấp bằng Thạc sĩ:

Cấp bằng Tiến sĩ:

Và các chương trình liên kết với nước ngoài.

Liên hệ: Phòng 206 - 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. HCM 

Chi tiết vui lòng xem tại website: www.ou.edu.vn/sdh

 

5. KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Đảm nhận đào tạo trình độ đại học và cấp bằng Cử nhân Kế toán với các chuyên ngành:

 • Kế toán
 • Kiểm toán

Liên hệ: Phòng 204 - 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. HCM

Chi tiết vui lòng xem tại website: www.ou.edu.vn/ktkt

 

6. KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG

Đảm nhận đào tạo trình độ đại học và cấp bằng Cử nhân với các ngành:

 • Kinh tế, có 03 chuyên ngành:

    - ​Kinh tế học,

    - Kinh tế quốc tế,

    - Kinh tế đầu tư.

 • Quản trị Công

 

 

Liên hệ: Phòng 205 - 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. HCM

Chi tiết vui lòng xem tại website: www.ou.edu.vn/ktl

 

7. KHOA LUẬT

Đảm nhận đào tạo trình độ đại học và cấp bằng Cử nhân với các ngành:

 • Luật Kinh tế
 • Luật

Liên hệ: Phòng 205 - 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. HCM

Chi tiết vui lòng xem tại website: www.ou.edu.vn/ktl

 

8. KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Đảm nhận đào tạo trình độ đại học và cấp bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh với các chuyên ngành:

 • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế.
 • Chuyên ngành Quản trị Du lịch.
 • Chuyên ngành Quản trị Nhân lực.
 • Chuyên ngành Quản trị Marketing.

Liên hệ: Phòng 211 - 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. HCM

Chi tiết vui lòng xem tại website: www.ou.edu.vn/qtkd

 

9. KHOA NGOẠI NGỮ

Đảm nhận đào tạo trình độ đại học và cấp bằng Cử nhân với các ngành:

 • Ngành Ngôn ngữ Anh

        - Chuyên ngành PP Giảng dạy.

        - Chuyên ngành Biên Phiên dịch.

        - Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

 • Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

         - Chuyên ngành Biên Phiên dich

 • Ngành ngôn ngữ Nhật

         - Chuyên ngành Biên Phiên dịch

 

Liên hệ: Phòng 310 - 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. HCM

Chi tiết vui lòng xem tại website: www.ou.edu.vn/nn

 

10. KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Đảm nhận đào tạo trình độ đại học và cấp bằng Cử nhân Tài chính Ngân hàng với các chuyên ngành:

 • Chuyên ngành Đầu tư tài chính
 • Chuyên ngành Ngân hàng thương mại
 • Chuyên ngành Tài chính công ty

 

Liên hệ: Phòng 310 - 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. HCM

Chi tiết vui lòng xem tại website: www.ou.edu.vn/tcnh

 

11. KHOA XÃ HỘI HỌC - CÔNG TÁC XÃ HỘI - ĐÔNG NAM Á

Đảm nhận đào tạo trình độ đại học và cấp bằng Cử nhân với các ngành:

 • Ngành Xã hội học
 • Ngành Công tác xã hội
 • Ngành Đông Nam Á học

 

Liên hệ: Phòng 303 - 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. HCM

Chi tiết vui lòng xem tại website: http://www.ou.edu.vn/xhh

 

12. KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN

Đảm nhận đào tạo trình độ đại học và cấp bằng Cử nhân, Kỹ sư với các ngành:

 • Quản lý Xây dựng (Cấp bằng Cử nhân)
 • CNKT Công trình xây dựng (Cấp bằng Kỹ sư)

Liên hệ: Phòng 312 - 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. HCM

Chi tiết vui lòng xem tại website: www.ou.edu.vn/xdvd