Kỹ năng chuyên môn

Phát triển kỹ năng thực hành nghề nghiệp là một hoạt động đào tạo, huấn luyện để người học có những kỹ năng thực tiễn sát với ngành học, Chương trình được Nhà trường cùng các doanh nghiệp thực hiện dành cho Sinh viên năm thứ Ba, thứ Tư.

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN


KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG


KHOA XÃ HỘI HỌC - CÔNG TÁC XÃ HỘI - ĐÔNG NAM Á


KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH


KHOA ​NGOẠI NGỮ


KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN


KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT

Ngành Kinh tế

  • Kỹ năng soạn thảo văn bản và hợp đồng
  • Kỹ năng tìm kiếm việc và có buổi phỏng vấn thành công
  • Kỹ năng phân tích rủi ro bằng phần mềm Crystalball

Ngành Luật Kinh tế

  • Kỹ năng tổ chức công sở
  • Kỹ năng luật sư và tư vấn pháp luật
  • Kỹ năng thư ký tòa án, thẩm phán