Công ty Bình Tiên - Biti's tuyển dụng nhiều vị trí dành cho sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Chức danh

Nơi làm việc

Ngày Hết Hạn

Hồ Chí Minh

30/11/2017

Hồ Chí Minh

30/11/2017

Hồ Chí Minh

30/11/2017

Hồ Chí Minh

30/11/2017