Cuộc thi “Khởi sự Kinh doanh Nông nghiệp” dành cho sinh viên khu vực phía Nam và Tây Nguyên

Trường Đại học Mở Tp.HCM có nhận công văn số 631/CV-ĐHNL-QLNCKH ngày 14/3/2018 của Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM về việc đồng hành tổ chức cuộc thi “Khởi sự Kinh doanh Nông nghiệp” dành cho sinh viên khu vực phía Nam và Tây Nguyên do Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM và Sartup VietNam foundation tổ chức, nay Phòng Công tác Sinh viên thông báo triển khai đến các Khoa, sinh viên quan tâm tham gia cuộc thi này:

Mục tiêu cuộc thi:

Nội dung:

Giải thưởng:

Chi tiết thể lệ cuộc thi, tiến độ và phương thức tham gia vui lòng xem các file đính kèm.

Phòng Công tác Sinh viên kính đề nghị các Khoa thông báo rộng rãi đến sinh viên biết và tham gia có hiệu quả cuộc thi này./.