Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản

Chi tiết xem tại đây 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=99777