Khảo sát Tân sinh viên khóa 2018 phục vụ công tác tư vấn hướng nghiệp

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Mục đích:

  • Khảo sát Tân sinh viên để thống kê thực trạng công tác hướng nghiệp, tập trung vào các nội dung: kỹ năng đã được trang bị, trình độ ngoại ngữ, tin học, nhu cầu hướng nghiệp, nhu cầu học kỹ năng, nguyện vọng nghề nghiệp.
  • Thông qua kết quả khảo sát, nhà trường đề ra kế hoạch hướng nghiệp giai đoạn 2018 – 2022 trong suốt quá trình học của sinh viên vì mục tiêu tốt nghiệp và có việc làm.
  • Có dữ liệu hướng nghiệp đầu vào phục vụ công tác thống kê, đánh giá người học từ đó có những giải pháp hỗ trợ người học hiệu quả.

Yêu cầu:

  • Triển khai rộng rãi đến toàn bộ sinh viên khóa 2018 nhập học vào trường.
  • Hướng dẫn Tân sinh thực hiện khảo sát nghiêm túc, đầy đủ các thông tin.
  • Báo cáo kết quả khảo sát đầy đủ, đánh giá thực trạng và có đề xuất các giải pháp cho công tác hướng nghiệp giai đoạn 2018-2022.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Thời gian thực hiện:

Đối tượng và số lượng khảo sát:

  • Đối tượng: Tân sinh viên nhập học 2018
  • Số lượng: 3,800 mẫu khảo sát.
III. Khảo sát tại đây --> http://bit.ly/surveyK2018