Khảo sát Tân sinh viên khóa 2019 phục vụ công tác tư vấn hướng nghiệp

LINK KHẢO SÁT: http://bit.ly/KS-TSV2019-OU

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Mục đích:

 • Khảo sát Tân sinh viên để thống kê thực trạng công tác hướng nghiệp, tập trung vào các nội dung: kỹ năng đã được trang bị, trình độ ngoại ngữ, tin học, nhu cầu hướng nghiệp, nhu cầu học kỹ năng, nguyện vọng nghề nghiệp.
 • Thông qua kết quả khảo sát, nhà trường đề ra kế hoạch hướng nghiệp giai đoạn 2019 – 2023 trong suốt quá trình học của sinh viên vì mục tiêu tốt nghiệp và có việc làm.
 • Có dữ liệu hướng nghiệp đầu vào phục vụ công tác thống kê, đánh giá người học từ đó có những giải pháp hỗ trợ người học hiệu quả.

Yêu cầu:

 • Triển khai rộng rãi đến toàn bộ sinh viên khóa 2019 nhập học vào trường.
 • Hướng dẫn Tân sinh thực hiện khảo sát nghiêm túc, đầy đủ các thông tin.
 • Báo cáo kết quả khảo sát đầy đủ, đánh giá thực trạng và có đề xuất các giải pháp cho công tác hướng nghiệp giai đoạn 2019-2023.

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Thời gian thực hiện:

 • Thực hiện trong thời gian tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” dành cho Tân sinh viên năm 2019.
 • Phát phiếu khảo sát đầu giờ và nhận lại vào cuối giờ sinh hoạt.
 • Thực hiện trực tuyến thông qua “Cổng Cvonline” tại địa chỉ: http://cvonline.ou.edu.vn

Đối tượng và số lượng khảo sát:

 • Đối tượng: Tân sinh viên nhập học 2019
 • Số lượng: 3,800 mẫu khảo sát.

Thông tin cần khảo sát:

 • Theo mẫu phiếu khảo sát đính kèm.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban chỉ đạo và Nhóm công tác thực hiện:

1.1. Ban chỉ đạo:

 • Ban Giám hiệu.
 • Thầy Nguyễn Ngọc Anh – Trưởng Phòng Công tác Sinh viên.

* Nội dung công việc

 • Phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện; Phê duyệt biểu mẫu khảo sát;
 • Cho ý kiến về báo cáo thống kê, đánh giá thực trạng.
 • Chỉ đạo đề ra các giải pháp hướng nghiệp giai đoạn 2019-2023.

Nhóm công tác thực hiện:

 • Thầy Nguyễn Lê Minh Long – GĐ Trung tâm HN-TVVL;
 • Cô Nguyễn Phúc Bình – Chuyên viên Phòng CTSV;
 • Các cộng tác viên Phòng CTSV.

* Nội dung công việc:

 • Lập dự thảo kế hoạch; biểu mẫu khảo sát trình Ban chỉ đạo phê duyệt;
 • Thực hiện khảo sát; Nhập liệu khảo sát;
 • Viết dự thảo báo cáo thống kê, đánh giá thực trạng;
 • Các công tác hành chính, tài chính đi kèm;
 • Triển khai giải pháp hướng nghiệp giai đoạn 2019-2023 được Hiệu trưởng phê duyệt.

Phối hợp:

Kính đề nghị Lãnh đạo các khoa, trợ lý các khoa hỗ trợ để công tác khảo sát được thực hiện tốt đảm bảo nội dung và tiến độ đề ra.

http://bit.ly/KS-TSV2019-OU