Liên Hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại Thành Phố Hồ Chí Minh - SAIGON Co-op tuyển dụng nhiều vị trí

TT

Chức danh

1

Thiết kế layout.

2

Nhân viên Marketing.

3

Nhân viên Marketing.

4

Nhân viên Thủ quỹ.

5

Chuyên viên Hàng hóa & Logictics.

6

Nhân viên Quản trị hành chánh.

7

Chuyên viên nghiên cứu phát triển.

8

Chuyên viên Pháp lý.

9

Chuyên viên KPI. BDA Logistics.

10

Nhân viên Khuyến mãi.

11

Nhân viên Thủ quỹ.

12

Nhân viên Quản trị ngành hàng.

13

Chuyên viên phân tích.

14

Tổ trưởng phân tích.

15

Nhân viên Kế hoạch.

16

Nhân viên pháp lý.

17

Nhân viên Kế toán.

18

Nhân viên Quản lý chất lượng.

19

Nhân viên Tổ chức hành chánh.

20

Nhân viên Tổ chức hành chánh.

21

Nhân viên Quản lý chất lượng.Hỗ trợ đơn vị.

22

Nhân viên Tổ chức hành chánh. Hỗ trợ đơn vị.

23

Lập kế hoạch phân tích. Ban DA Logistics.

24

Nhân viên quản trị chất lượng. Quy trình.

25

Nhân viên Concept. Điều tra Khảo sát.

26

Nhân viên Nghiên cứu Thị trường. Điều tra Khảo sát.

27

Nhân viên Kế hoạch. Tổng hợp. Thống kê.

28

Nhân viên kinh doanh cho thuê mặt bằng.

29

Nhân viên Quản lý vận hành – P. Không gian mua sắm.

30

Nhân viên nhượng quyền (Bộ phận hỗ trợ bán).

31

Nhân viên đặt hàng tập trung (Bộ phận Kinh doanh).

32

Nhân viên ngành hàng (Bộ phận Kinh doanh).

33

Nhân viên Điều phối Kỹ thuật cho thuê mặt bằng - P. Không gian mua sắm.

34

Nhân viên Tuyển dụng, Đào Tạo, Chính sách, Dự án nhân sự, Định mức lao động, Thi đua - Khen thưởng.