Saigon Co.op tuyển dụng số lượng lớn nhân viên chính thức và bán thời gian - ứng tuyển trong tháng 5

TT

Chức danh

Ngày Hết Hạn

1

Chuyên viên Hàng hóa & Logictics - Saigon Co.op

31/05/2018

2

Chuyên viên KPI - BDA Logistics - Saigon Co.op

31/05/2018

3

Chuyên viên nghiên cứu phát triển - Saigon Co.op

31/05/2018

4

Chuyên viên phân tích - Saigon Co.op

31/05/2018

5

Chuyên viên Pháp lý - Saigon Co.op

31/05/2018

6

Lập kế hoạch phân tích - Ban DA Logistics - Saigon Co.op

31/05/2018

7

Nhân viên Concept - Điều tra Khảo sát - Saigon Co.op

31/05/2018

8

Nhân viên đặt hàng tập trung (Bộ phận Kinh doanh) - Saigon Co.op

31/05/2018

9

Nhân viên Điều phối Kỹ thuật cho thuê mặt bằng- P. Không gian mua sắm - Saigon Co.op

31/05/2018

10

Nhân viên Kế hoạch - Saigon Co.op

31/05/2018

11

Nhân viên Kế hoạch - Tổng hợp - Thống kê - Saigon Co.op

31/05/2018

12

Nhân viên Kế toán - Saigon Co.op

31/05/2018

13

Nhân viên Khuyến mãi - Saigon Co.op

31/05/2018

14

Nhân viên kinh doanh cho thuê mặt bằng - Saigon Co.op

31/05/2018

15

Nhân viên Marketing - Saigon Co.op

31/05/2018

16

Nhân viên Marketing - Saigon Co.op

31/05/2018

17

Nhân viên ngành hàng (Bộ phận Kinh doanh) - Saigon Co.op

31/05/2018

18

Nhân viên Nghiên cứu Thị trường - Điều tra Khảo sát - Saigon Co.op

31/05/2018

19

Nhân viên nhượng quyền (Bộ phận hỗ trợ bán) - Saigon Co.op

31/05/2018

20

Nhân viên pháp lý - Saigon Co.op

31/05/2018

21

Nhân viên Quản lý chất lượng - Saigon Co.op

31/05/2018

22

Nhân viên Quản lý chất lượng -Hỗ trợ đơn vị - Saigon Co.op

31/05/2018

23

Nhân viên Quản lý vận hành – P. Không gian mua sắm - Saigon Co.op

31/05/2018

24

Nhân viên quản trị chất lượng - Quy trình - Saigon Co.op

31/05/2018

25

Nhân viên Quản trị hành chánh - Saigon Co.op

31/05/2018

26

Nhân viên Quản trị ngành hàng - Saigon Co.op

31/05/2018

27

Nhân viên Thủ quỹ - Saigon Co.op

31/05/2018

28

Nhân viên Thủ quỹ - Saigon Co.op

31/05/2018

29

Nhân viên Tổ chức hành chánh - Hỗ trợ đơn vị - Saigon Co.op

31/05/2018

30

Nhân viên Tổ chức hành chánh - Saigon Co.op

31/05/2018

31

Nhân viên Tổ chức hành chánh - Saigon Co.op

31/05/2018

32

Nhân viên Tuyển dụng, Đào Tạo, Chính sách, Dự án nhân sự, Định mức lao động, Thi đua - Khen thưởng - Saigon Co.op

31/05/2018

33

Thiết kế layout - Saigon Co.op

31/05/2018