Thông báo nhắc nhở sinh viên chưa truy cập, đăng nhập và thao tác trên tiện ích CVONLINE.

Hiện có nhiều sinh viên chưa thực hiện việc đăng nhập và thao tác trên hệ thống CVonline, để có cơ sở tổng hợp trình Ban giám hiệu, Trung tâm Hướng nghiệp – Tư vấn việc làm nhắc nhở sinh viên các khóa 2014, 2015, 2016 và 2017 biết và thực hiện.

Danh sách sinh viên chưa đăng nhập, chưa thao tác trên hệ thống CVonline.

Danh sách sinh viên có truy cập nhưng không thao tác hoặc thao tác không đúng.

Hướng dẫn thao tác:

Để thuận tiện Trung tâm hướng dẫn lại: