Thông báo tuyển ứng viên tham gia đề án đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Cà Mau ở nước ngoài năm 2017

Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh có nhận được Thông báo số 122/TB-SNV của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau về việc tuyển ứng viên tham gia đề án đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Cà Mau ở nước ngoài năm 2017, Trung tâm Hướng nghiệp - Tư vấn việc làm thông báo toàn văn thông báo này đến ứng viên quan tâm và ứng tuyển.

Toàn văn thông báo số 122/TB-SNV ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Sở nội vụ tỉnh Cà Mau.