Tổng hợp thông tin nhu cầu tìm việc làm phục vụ công tác giới thiệu việc làm cho sinh viên năm cuối

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Mục đích:

Yêu cầu:

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Thời gian thực hiện:

Đối tượng và số lượng khảo sát:

THỰC HIỆN KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂYhttps://goo.gl/8qZrxe​