Tuần lễ thông tin việc làm bán thời gian (16-22/10/2017)

Tuần lễ cao điểm thông tin tuyển dụng việc làm bán thời gian sẽ tổ chức từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 10 năm 2017.

Mục đích:

Đối với doanh nghiệp:

Đối với sinh viên:

Đối với Trung tâm Hướng nghiệp - Tư vấn việc làm:

BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH.