Tuyển sinh viên làm việc bán thời gian

Chức danh

Nơi làm việc

Ngày Hết Hạn

Kinh doanh /  Bán hàng

   

Hồ Chí Minh

31/10/2017

Hồ Chí Minh

31/10/2017

 Giao dục đào tạo

   

Hồ Chí Minh

30/09/2017