Tuyển thực tập sinh - mùa thực tập đầu năm 2018 (sau Tết Nguyên Đán)

Chức danh

Nơi làm việc

Ngày Hết Hạn

Nhân sự

   

Hồ Chí Minh

31/12/2017

Hồ Chí Minh

31/12/2017

Dịch vụ khách hàng

   

Hồ Chí Minh

31/12/2017

 Giáo dục / Đào tạo

   

Hồ Chí Minh

31/12/2017

Hồ Chí Minh

31/12/2017

CNTT – Phần Cứng / Mạng

   

Hồ Chí Minh

31/12/2017

Hồ Chí Minh

31/12/2017

Hồ Chí Minh

31/12/2017

Du lịch

   

Hồ Chí Minh

31/12/2017

Ngân hàng

   

Hồ Chí Minh

31/01/2018

Hồ Chí Minh

20/01/2018