Ủy ban Nhân dân Quận Bình Thạnh tuyển dụng kỹ sư xây dựng

Vui lòng xem công văn của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng - Ủy Ban nhân dân Quận Bình Thanh