Management trainee - Quản trỊ viên tập sự FPT TELECOM (Thực tập sinh) - CN Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT

Management trainee - Quản trỊ viên tập sự FPT TELECOM (Thực tập sinh) - CN Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT