Nhân viên Bán hàng (Bán Thời Gian Thời Vụ Tết) - CTCP VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN - TTKD CHUỖI CH VISSAN

Nhân viên Bán hàng (Bán Thời Gian Thời Vụ Tết) - CTCP VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN - TTKD CHUỖI CH VISSAN