SINH VIÊN THỰC TẬP - Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài ( FOSCO)