Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

Liên hệ

 Đinh Thanh Huy
 DH13TN01
 4 Phan Văn Trị, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
 225573036
 01258719353
 Huydinh2195@gmail.com

Thông tin cá nhân cơ bản

Mã số sinh viên: 1354032231
Khoa: Tài chính - Ngân hàng
Ngành học: Tài chính - Ngân hàng
Năm học: 2013

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy 6.34 Chưa đánh giá
Điểm rèn luyện tích lũy 58 Chưa đánh giá

Hoạt động ngoại khóa

Nội dung Hoạt động
Chương trình "Đường đến StockHolm" Tham gia
Cuộc thi Chinh phục Nhà tuyển dụng Năm 2014 Thành viên Ban tổ chức
Hiến máu nhân đạo tại Trường Tham gia
Hội thảo "Người trẻ khởi nghiệp" - Thời gian tổ chức: 15/05/2015 Tham gia
Sinh viên tham gia cuộc thi "Thử thách đầu tư" do trường Đại học Công Nghiệp tổ chức - Thời gian tổ chức: 27/03/2016 - 27/05/2016 Tham gia

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai






Đinh Thanh Huy