Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

Liên hệ

 Đinh Trọng Nghĩa
 DH13TN03
 580 Hùng Vương, Khu 1, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
 580 Hùng Vương, Khu 1

Thông tin cá nhân cơ bản

Mã số sinh viên: 1354032283
Khoa: Tài chính - Ngân hàng
Ngành học: Tài chính - Ngân hàng
Năm học: 2013

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy Chưa đánh giá Kém
Điểm rèn luyện tích lũy Chưa đánh giá Kém

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Đinh Trọng Nghĩa