Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Tiêu đề CV
:
Họ và Tên
: Dương Dũ
Nam/Nữ
: Nam
Ngày sinh
: 02-10-1994
Địa chỉ thường trú
: 203/24 Phùng Tá Chu, Quận Bỡnh Từn, Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tạm trú
: 203/24 Phùng Tá Chu quận Bình Tân
Điện thoại
: 01206204274
Email
: duongdu1994@gmail.com

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy 6.54 Trung bình khá
Điểm rèn luyện tích lũy 70 Khá

Hoạt động ngoại khóa

Nội dung Hoạt động
Báo cáo chuyên đề "Nhãn quan XHH" - Thời gian tổ chức: tháng 05/2015 Tham gia
Chợ phiên OU - Thời gian tổ chức: 01/11/2015 Thành viên Ban Tổ chức
Chương trình Trung thu "Tết tuổi thơ 2016" - Khoa XHH-CTXH-ĐNA - Thời gian tổ chức: 12,13/09/2016 Tình nguyện viên
Chương trình “Chợ phiên OU” - Thời gian tổ chức: 13/11/16 Tham gia
Chuyên đề tư vấn hướng nghiệp số 7 - Nghệ thuật và đam mê - Thời gian tổ chức: 28/11/2015 Tham gia
Cuộc thi Nhà truyền thông chuyên nghiệp - Thời gian tổ chức: 1-23/8/2015 Tham gia
Cuộc thi Vòng quanh ĐNA - Thời gian tổ chức: 25/7/2016 - 14/8/2016 Tham gia
Hội diễn văn nghệ truyền thống - Khoa XHH-CTXH-ĐNA - Ngày 14/11/2014 - 28/11/2014 Thành viên Ban tổ chức
Hội thảo chào mừng 8/3 và Ngày hội thanh niên khỏe 2017 - 05/3-19/3 Tham dự
Hội thảo chuyên đề ""CTXH lâm sàng"" - Thời gian tổ chức: tháng 05/2015 " Tham gia
Hội thao truyền thống cấp khoa - Thời gian tổ chức: 13-26/12/2015 Đoạt giải III, KK
Ngày hội thanh niên khỏe - Thời gian tổ chức: 13/12/2015 Ban tổ chức
Tình nguyện ngắn ngày - Thời gian tổ chức: 9-11/10/2015 Tình nguyện viên
Tổ chức Trung thu cho trẻ em khó khăn, thiệt thòi (Thời gian tổ chức: 25-27/9/2015) Tình nguyện viên

Chứng chỉ đạt được

Chứng chỉ Xếp loại
Chứng chỉ tin học A Giỏi

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Dương Dũ