Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển :
Họ và Tên : Lê ái Thiên An
Nam/Nữ : Nam
Ngày sinh: 02-06-1997
Địa chỉ thường trú: 220 Hùng Vương - Thôn Thuận An, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ tạm trú: 88/1D Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 01208339298
Email: 1554050002an@ou.edu.vn

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy 7.93 Khá
Điểm rèn luyện tích lũy 71 Khá

Hoạt động ngoại khóa

Nội dung Hoạt động
Hội thảo "Uy tín chính là vốn" Khoa Quản trị kinh doanh - 16/07/2017 Tham gia
Hội thảo Hướng nghiệp cùng Capgemini - Thời gian tổ chức: 07/08/2017 Tham gia
Ngày hội nghề nghiệp năm 2018 - Thời gian tổ chức: Tháng 07/2018 Thành viên Ban tổ chức

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Lê ái Thiên An