Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển :
Họ và Tên : Nguyễn Minh Anh
Nam/Nữ : Nam
Ngày sinh: 12-12-1998
Địa chỉ thường trú: 1028/2/10 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, , Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tạm trú: 1028/2/10 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân
Điện thoại: 01649565366
Email: ngminhanh1517@gmail.com

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy 5.71 Chưa đánh giá
Điểm rèn luyện tích lũy Chưa đánh giá Chưa đánh giá

Kỹ năng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Nguyễn Minh Anh