Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển :
Họ và Tên : Nguyễn Công Thành
Nam/Nữ : Nam
Ngày sinh: 27-12-1998
Địa chỉ thường trú: 70/3, Khu Phố 1, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tạm trú:
Điện thoại: 0932197166
Email: 1654050102thanh@ou.edu.vn

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy 6.63 Trung bình khá
Điểm rèn luyện tích lũy 67 Trung bình

Hoạt động ngoại khóa

Nội dung Hoạt động
Hội thảo chia sẻ tri thức: "Tin học đại cương" - Thời gian tổ chức: 04/12/2016 Tham gia
Hội thảoKỹ năng: viết đề cương & báo cáo nghiên cứu khoa học - Thời gian tổ chức: 23/10/2016 Tham gia
Ngày hội sách - Thời gian tổ chức: Ngày 18/6/2018 - 19/6/2018 Thành viên Ban tổ chức

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Nguyễn Công Thành