Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển :
Họ và Tên : Phạm Thanh Hiền
Nam/Nữ : Nữ
Ngày sinh: 21-09-1998
Địa chỉ thường trú: 17/2 Tân Tiến, Huyện Hỳc Mụn, Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tạm trú: 17/2 ấp Tân Tiến, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, Tp.HCM
Điện thoại: 0337085163
Email: 1654030087hien@ou.edu.vn

Kỹ năng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Phạm Thanh Hiền