Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển :
Họ và Tên : Nhữ Đình Vương
Nam/Nữ : Nam
Ngày sinh: 06-06-1998
Địa chỉ thường trú: Tổ 11, Phường Yên Dỗ, Thành phố PleiKu, Tỉnh Gia Lai
Địa chỉ tạm trú: 54/21 đường 281 Lý Thường Kiệt, quận 11, phường 15, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 01674447501
Email: 1651020243vuong@ou.edu.vn

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy 5.08 Trung bình
Điểm rèn luyện tích lũy 63 Trung bình

Hoạt động ngoại khóa

Nội dung Hoạt động
Chương trình Đại nhạc hội “Phấn" - Thời gian tổ chức: 05/11/2016 Tham gia
Cuộc thi học thuật "Chinh phục Nhà tuyển dụng Năm 2016" - Thời gian tổ chức: Tháng 11 và tháng 12/2016 Tham gia

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Nhữ Đình Vương