Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển :
Họ và Tên : Phan Trần Nhất Hoàng
Nam/Nữ : Nữ
Ngày sinh: 08-03-1999
Địa chỉ thường trú: Thôn Thái Phú, Xã Cát Tài, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định
Địa chỉ tạm trú: 63 Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 01627562601
Email: phantrannhathoang@gmail.com

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy Chưa đánh giá Kém
Điểm rèn luyện tích lũy 80 Tốt

Kỹ năng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Phan Trần Nhất Hoàng