Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

Liên hệ

 Phan Trần Nhất Hoàng
 DH17AV05
 Thôn Thái Phú, Xã Cát Tài, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định
 63 Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình
 01655425211
 phantrannhathoang@gmail.com

Thông tin cá nhân cơ bản

Mã số sinh viên: 1757010091
Khoa: Ngoại ngữ
Ngành học: Ngôn ngữ Anh
Năm học: 2017

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy Chưa đánh giá Chưa đánh giá
Điểm rèn luyện tích lũy Chưa đánh giá Chưa đánh giá

Kỹ năng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Phan Trần Nhất Hoàng