Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển :
Họ và Tên : Lê Nguyễn Kim Vy
Nam/Nữ : Nữ
Ngày sinh: 17-10-1999
Địa chỉ thường trú: 107/72 Quang Trung, Phường 10, Quận Gũ Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tạm trú: 609/30 Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 01692827223
Email: 1757010355vy@ou.edu.vn

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy Chưa đánh giá Chưa đánh giá
Điểm rèn luyện tích lũy Chưa đánh giá Chưa đánh giá

Kinh nghiệm, trải nghiệm công việc

10/2017 - Hiện tại Gia sư
Tại nhà

Biết soạn bài cho phù hợp với từng học viên, biết cách giảng giải bài

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Lê Nguyễn Kim Vy