Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển :
Họ và Tên : Tăng Kim Phi Phụng
Nam/Nữ : Nữ
Ngày sinh: 19-02-1999
Địa chỉ thường trú: 106/20 đình Nghi Xuân, Phường Bình Trị đông, Quận Bỡnh Từn, Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tạm trú: 106/20 đình Nghi Xuân, Phường Bình Trị đông, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0786781132
Email: tangkimphiphung99@gmail.com

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy 7.47 Khá
Điểm rèn luyện tích lũy Chưa đánh giá Kém

Kinh nghiệm, trải nghiệm công việc

10/2017 - 11/2017 Nhân viên phục vụ
Công ty Việt Thái Quốc Tế

Biết được kinh nghiệm phục vụ, kĩ năng giao tiếp và học hỏi nhiều kĩ năng khác.

Kỹ năng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Tăng Kim Phi Phụng