Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển :
Họ và Tên : Tăng Kim Phi Phụng
Nam/Nữ : Nữ
Ngày sinh: 19-02-1999
Địa chỉ thường trú: 106/20 đình Nghi Xuân, Phường Bình Trị đông, Quận Bỡnh Từn, Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tạm trú: 106/20 đình Nghi Xuân, Phường Bình Trị đông, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 01286781132
Email: tangkimphiphung99@gmail.com

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy Chưa đánh giá Kém
Điểm rèn luyện tích lũy Chưa đánh giá Kém

Kỹ năng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Tăng Kim Phi Phụng