Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển : Ban Tài chính- Sự kiện
Họ và Tên : Nguyễn Thị Diễm Quyên
Nam/Nữ : Nữ
Ngày sinh: 14-12-1999
Địa chỉ thường trú: 96 Phan Chu Trinh, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ tạm trú: 143/10 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 01628784212
Email: diemquyen27@gmail.com

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy Chưa đánh giá Chưa đánh giá
Điểm rèn luyện tích lũy Chưa đánh giá Chưa đánh giá

Kinh nghiệm, trải nghiệm công việc

12/2017 - Hiện tại Bán hàng + Thu ngân
Zoko closet

Giao tiếp, tư vấn, hỗ trợ khách hàng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Nguyễn Thị Diễm Quyên