Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển :
Họ và Tên : Trần Thị Kim Ngân
Nam/Nữ : Nữ
Ngày sinh: 11-08-1999
Địa chỉ thường trú: 67/1/1 đường Lê Thị Hoa Khu Phố 3, Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tạm trú: 67/1/1 đường Lê Thị Hoa Khu Phố 3, Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 016525933935
Email: 1756010045ngan@ou.edu.vn

Kỹ năng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Trần Thị Kim Ngân