Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển : Nhân viên bán hàng online
Họ và Tên : Nguyễn Thị Hồng Thắm
Nam/Nữ : Nữ
Ngày sinh: 07-01-1999
Địa chỉ thường trú: 8/2 Đường Lê Văn Khương Tổ 57 Khu Phố 7, F Hiệp Thành, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tạm trú: 8/2 Đường Lê Văn Khương Tổ 57 Khu Phố 7, F Hiệp Thành, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 01263931013
Email: thamnguyen00000@gmail.com

Kinh nghiệm, trải nghiệm công việc

8/2017 - 11/2017 nhân viên phục vụ
vườn trẻ thơ

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Nguyễn Thị Hồng Thắm