Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển : CTV BÁN HÀNG
Họ và Tên : Nguyễn Thị Hồng Thắm
Nam/Nữ : Nữ
Ngày sinh:
Địa chỉ thường trú: 8/2 Đường Lê Văn Khương Tổ 57 Khu Phố 7, F Hiệp Thành, , Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tạm trú: 8/2 Đường Lê Văn Khương Tổ 57 Khu Phố 7, F Hiệp Thành, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 01263931013
Email: thamnguyen00000@gmail.com

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy Chưa đánh giá Kém
Điểm rèn luyện tích lũy Chưa đánh giá Kém

Kinh nghiệm, trải nghiệm công việc

8/2017 - 11/2017 nhân viên phục vụ
vườn trẻ thơ

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Nguyễn Thị Hồng Thắm