Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

Nguyễn Thị Anh Đào

Quản lý

Liên hệ

Nam/Nữ: Nam
Ngày sinh: 20-05-2000
Điện thoại: 01234968799
Email: 1854050016Dao@ou.edu.vn
Địa chỉ thường trú: Hàm Cường, Hàm Cường, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ tạm trú: Hàm Cường, Hàm Cường

Mục tiêu nghề nghiệp

Chưa

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy Chưa đánh giá Kém
Điểm rèn luyện tích lũy Chưa đánh giá Kém