Tham quan - kiến tập

Với mong muốn tạo mọi điều kiện cho Sinh viên học tập tốt từ những kiến thức giáo khoa đi kèm với các kiến thức thực tế, Nhà trường xây dựng chương trình đào tạo gắn với thực tiễn ngành đào tạo. Trong nhiều năm qua, đã nhận được nhiều sự hỗ trợ tạo điều kiện từ phía các doanh nghiệp để Sinh viên được kiến tập, thực tập giúp các em có nhiều kiến thức, củng cố kỹ năng và hình thành thái độ tích cực khi làm việc sau tốt nghiệp.

Trong năm học 2015 – 2016, Nhà trường đẩy mạnh các hoạt động hướng nghiệp cho sinh viên ngay từ năm thứ Nhất, giúp sinh viên có cơ hội học tập từ thực tiễn, tích lũy kinh nghiệm bằng nhiều hình thức phong phú trong đó có chương trình “Tham quan hướng nghiệp” thực tế tại các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, công trình, nhà máy, xí nghiệp…

1. Nội dung chương trình:

2. Chịu trách nhiệm tổ chức chương trình:

a. Phòng Công tác Sinh viên

b. Các Khoa chuyên môn