Tư vấn hướng nghiệp

Biên-Phiên dịch tiếng Anh

Biên-Phiên dịch tiếng Nhật

Biên-Phiên dịch tiếng Trung quốc

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Công tác xã hội

Đông Nam Á học

Giảng dạy Tiếng Anh

Hệ thống Thông tin quản lý 

Kế toán chuyên ngành Kế toán

Kế toán chuyên ngành Kiểm toán

Khoa học máy tính 

Kinh doanh quốc tế

Kinh tế

Luật / Luật Kinh tế

Ngân hàng

Quản trị du lịch

Quản trị kinh doanh

Quản trị Marketing

Quản trị nhân lực

Tài chính

Tài chính ngân hàng

Tiếng Anh thương mại

Xã hội học

Trung tâm Hướng nghiệp - Tư vấn việc làm tổng hợp từ chương trình đào tạo các Khoa.